Όραμα της ELNETCOM είναι να αποτελούμε μια σύγχρονη εταιρία που θα είναι σημείο αναφοράς ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών εφαρμογών, με αναγνωρισιμότητα  σε Ελλάδα και εξωτερικό, συγκρινόμενη με τις καλύτερες δέκα εταιρίες του κλάδου με βασική  δέσμευση την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία. 

Σκοπός της εταιρίας μας είναι να παρέχει να παρέχει στην αγορά σύγχρονες, αξιόπιστες, καινοτόμες  και μοναδικές (custom) λύσεις, χρησιμοπoιώντας συμβατικές και καινοτόμες τεχνολογίες, προσωπικό  με εξειδικευμένες γνώσεις, προσανατολισμένοι στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη σωστή λειτουργία  των ηλεκτρονικών συστημάτων και στις έξυπνες λύσεις για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, 

την άριστη εξυπηρέτηση, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών & των  περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Η ELNETCOM, εμείς διακατεχόμενοι από αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, οικολογικής συνείδησης  και μέριμνας για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων μας, προκειμένου να πετύχουμε τους  στόχους μας δεσμευόμαστε:

 

 • να εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 9001:2015, το ISO 14001:2015 και το ISO 45001:2018. 

  να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας από την πρώτη φορά 

  να αξιολογούμε και να ικανοποιούμε (εφόσον είναι εφικτό) ειδικές απαιτήσεις πελατών να συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των επιδόσεών μας να σεβόμαστε το περιβάλλον αφενός εξοικονομώντας ενέργεια στη λειτουργία των  

  συστημάτων που σχεδιάζουμε και αφετέρου ανακυκλώνοντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε  εξειδικευμένες εταιρίες συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων 

  να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς και αξιόπιστες μετρήσεις 

  να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα των συμφωνιών 

  να αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται την τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού,  εξασφαλίζοντας παράλληλα καλές συνθήκες εργασίας, εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση και στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας & υγείας 

  να μεριμνούμε ώστε όλο το προσωπικό να γνωρίζει την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος,  Υγείας & Ασφάλειας, τους αντικειμενικούς στόχους και να έχει πλήρη κατανόηση των  στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης και να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις για θέματα υγείας  & ασφάλειας 

  να εξασφαλίζουμε όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων  επίδοσης και ασφάλειας & υγείας αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του Συστήματος Διαχείρισης 

  να ελέγχουμε την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης να παρακολουθούμε τη βιβλιογραφία, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις τεχνικές  οδηγίες, να τα γνωρίζουμε, να τα εφαρμόζουμε και να τα καλύπτουμε  

  να παρέχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη υλοποίησης των έργων που  αφορά σε εκσυγχρονισμένο hardware και software καθώς και όλα τα ΜΑΠ 

  να τηρούμε προληπτικές ενέργειες ώστε να προλαμβάνονται τα συμβάντα υγείας & ασφάλειας να εντοπίζουμε και να μειώνουμε τις αστοχίες και τους κινδύνους ώστε να εξαλειφθούν να θέτουμε σε εφαρμογή τρόπους εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων (νερό και ρεύμα). 

  Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη δυνατή εικόνα της  εταιρίας μας αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και  προσωπικό, που εργαζόμαστε για την παροχή ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών με ενδιαφέρον  προς το περιβάλλον και με δέσμευση για παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας. 

 

 

              Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Δημήτρης Γ. Ζουπάνης

 

 

Download the ISO 9001 certification

Download the ISO 14001 certification

Download the ISO 45001 certification